Skip to main content

श्री स्वमि समर्थ

श्री गणेश

श्री स्वमि समर्थ

ही गोष्ट सत्यघट्णेवर आधारीत आहे, नाव काल्पनीक आहेत नाइजेरीया देशात एक मराठी कुटुंब नवरा (आनंद)बायको (केतकी) आणी एक मुलगा(विशाल) राहत होत.ते खुप आनंदात राहत होते,आनंद खुप मयाळु आणी सगळ्यात मीळुनमीसळुन राहणारा मनाने खुप चांगला , पण देवावर आजीबात विश्वास न्होता कधी देवाला हातही जोड्त नसे एकदम नास्तीक, केतकी आणी वीशाल दोघांचा देवावर आपार वीशवास ,अचानक काही दीवसानी त्यंचया घरावर संकट येउ लागल्य आनंद्ची त्ब्यत खराब झाली डॉक्टरांकड जाउनसुधा प्रक्रुती सुधारली नाही
,कामात ही लक्शलागेना घरात भांड्ण हौउ लागल्य,अश्य परीस्थीतीत केतकी ने आनंद्च्या आई
बाबांना फोनकरुन ही सगळी परीस्थीती सांगीतली, आनंद्चे आई वडील नाशिकला राहत असत आणी ते कट्टर सवामी भक्त त्यांना हे आयकुन खुप वाईट वाटल आणी त्यांनी
नाईजेरीयाला जायच ठरवल,नायजेरीयाला आल्यानंतर घराची ही आव्स्ता पाहील्यानंतर आईचे
डोळे पानावले,आई स्वमी भ्क्त, आईने एक मार्गसुचवीला तुझे जे काही अड्चणी आहेत ते एका
काग्दावर उतरुनकाड आणी ते सरळ स्वमींच्य मठात,आक्लकोटला पोस्ट करुनटाक,मठात
हजारो लाखो पत्तर रोज स्वमिंच्य चरणाशी ठेवले जातात आणी त्यांचे दुख दुर होतात मला
खात्री आहे स्वामी तुझे सगळे आडचणी दुख दुर करतील,आनंद म्हणाला, ह्य गोष्टींवर माझा
आजीबात विश्वास नाही,तुम्ही ह्य सगळ्य भान्ग्डीत पडुनका माझच काहीतरी चुकल
आसेल,काही दीवसाने हे सगळ बर होईल,पन अडचणी वाडतच होत्य केतकीकडन राहावल
नाही आणी तीने आनंद्ला नसांगता आईने जस सांगीतल होत तस केल,आईने नाशिकम्धन
स्वामी सर्मथांचा फोटो आनला होता ते तीने केतकीकड दीला,आणी रोज स्वामींच जप आणी
पूजा कर असे सांगीतले, केतकीने नीत्यनियमाने पूजा करायला सुरवातकेली दोन दीवसात
आनंदची तब्यत सुधर्ली,तीसरय दीवशी आनंदचे वडील बागेत बसले होते,अचानक एक माणुस
पळ्त पळ्त बागेत आला आणी जोरात ओरडु लाग्ला save me save me the old man is
beating me अस म्हण्त बागेतशीरला आनंद्च्य वडीलांनी त्य्ला पक्ड्ल खुरचीवर बसवल
त्याने परत please save me the old man is beating me,आनंद्च्य वडीलान वीचारल
who are you & why are you shouting मग त्याने सांगण्य्स सुरवातकेल, मी आणी आनंद
एकाच कंपनीत कामाला आहोत आनंद हा माझ्यापेक्शा जुनीयर होता आणी खुपर्वष आम्ही एकत्र काम केल
आणी माझ्यापेक्शा वरचा pramotion त्याला का दीला गेला, आणी त्या दीवसा पासुन मलात्याचा
राग एउ लागला मी ठरवल ह्यच काही तरी बंदोब्त्स केला पाहीजे,नाईजेरीयाम्ध्ये जादुटोणा
फार करतात,आणी मी तो आनंदवर केला,आनंदच्या वडीलांनी त्यच्य पाठीवर हात ठेवल आणी
त्याला मीठी मारली,त्यांनी आनंदला हाक मारली अरे तुझा मीत्र आला आहेय बाहेर ये आनंद
खोकत बाहेर आला त्याने त्या माणसाला पाहील आणी त्याच्या सोबत बोलायला सुरवातकेल
hi john how are you,why are you standing there come in side the house
why are you so frightened john, come in side the house,अस बोलताच त्या माण्साने आनंद्ची मीठी मारली आणी रडुलागला,हे सगळ पाहुन आनंदने वीचारल हे सगळ
कायचाल्य  बाबा,हा एवडा कशाला रड्तोय आनंद्च्या वडीलांनी सर्व हकीकत सागीतल
आनंदने आवरत घेतल,तो माणुस सांगात होता ज्या दीवसापासुन मी हे केल त्याच्या दुसरय दीवसापासुन मला स्वपनात एक म्हातारा माणुस रोज येतो आणी बेधम मारतो आणी आज मी
बाहेर चालोहोतो आचानक हा म्हातारा माणुस समोर आला आणी मारत मारत तुम्च्या घरा
पर्यंत घेउन आला,तेवड्य्त केतकी चे जप पुर्ण झाले आणी ती देवारय समोरुन बाजु झाली आणी
त्या मांण्सान स्वामी समर्थांचा फोटो पाहीला आणी ओरडुलागला हाच तो म्हातारा ज्याने मला
मारत मारत तुम्च्य गघरापर्य्त घेउन आला, सगळेजन आश्च्य्च्कीत झाले,तेव्हापासुन आनंद
नास्तीक राहीला नाही तो पुजा करत नोहता पण रोज सकाळी कामाला जाताना देवाला हात
जोडुन जात होता.ह्यवरुन कळ्त की स्वामी समर्थांना मनापासुन आणी श्रधेनी हाक मारली तर सातास्मुध्रपार सुद्धा मद्द्तीला धाव घेतात.

ह्यवरुन कळ्त की स्वामी समर्थांना मनापासुन आणी श्रधेनी हाक मारली तर सातास्मुध्रपार सुद्धा मद्द्तीला धाव घेतात.

Comments

Popular posts from this blog

Mothers Love

A mother and son lived in small village. Mother worked very hard to fulfil her son’s desire, but he looked with disdain towards his mother; she had only one eye and she looked very ugly. Son never allows her mother to come in the school. One day there was program and his mother was invited in the school, after seeing his mother in the school he deliberately hid his face he looked with anger and ran from the school. He shouted on her, why did you come in the school? How can I go tomorrow in the school? My friends will laugh at me because of you, she didn’t reply, son decided to study hard and leave the village, settle in the city, he did the same. He achieved degree from renowned university then he got married with pretty girl he had two children one girl and a boy, now his family has complete except his ugly mother. Many days passed he almost stopped thinking about his mother. One day with help of his son’s friend she came to his house, ranged the door bell, her granddaughter opens

CHILDHOOD MEMORIES

Many years have gone by still remember my childhood memories spent with my colony friends: It's amazing how we grow from careless kids to responsible teens. There was a full of the energetic environment in the colony. I thought to share a few of the funny memories spend with my childhood friends.  1) In our colony a grumpy lady staying on the ground floor her house window was facing the garden. We used to play all games in that garden like hockey, cricket, football, etc. I remember one day we were all playing cricket, she looked from the window and thought if anything happened, will be caught immediately, suddenly one of our friends hit a hard shot the ball went straight to that lady's window, and the glass shattered, in seconds we ran away with the bat, ball, stump, etc. immediately the lady came out, but she didn't see anyone, and she went home blabbering " हे सगळे पोर अत्ता हित होते कुठे पळुन जातात".,  2)In our Colony there was a temple of Lord Laxmi Naray

Ekadshi Vratham

Ekadashi vratham Ekadashi Comes twice in the month, on ekadashi days this fasting is in general for everyone, ekadashi is 11 th day in the moon cycle, from New moon day and also full moon day. It is proven scientific reason for fast of ekadashi that the air pressure in the atmosphere rapidly changes in the surrounding’s on the full moon day or new moon day. One can observe this from increasing high tidal waves in the ocean, on any new moon day or amavasya, the Pressure increases in the ocean and tidal waves are very tough and high. But immediate from next day  on wards , improving atmospheric pressure to reduce. So on 11 th day from new moon or full moon day the atmospheric Pressure is somewhat very light or nil. If one has to go empty stomach on any other day except ekadashi the atmospheric pressure will put more strain, but on ekadashi day the problem is minor or nil, the body never takes pain and help for refreshing the whole body mechanism like liver/stomach etc.